Afspraak? T +32 (0)9 360 37 41

Privacy

Algemene verordening gegevensbescherming

Huidige privacy-policy werd opgesteld in functie van de inwerkingtreding van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Pub. L 119, 4.5.2016, p. 1–88). (hierna: ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’)

Het opzet van huidige privacy-policy bestaat erin om op een transparante, beknopte, begrijpelijke en toegankelijke manier informatie te verstrekken over de wijze van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens door het kantoor (cfr. artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Definities.

In overeenstemming met de bepalingen van voornoemde verordening en voor de doeleinden van onderhavige privacy-policy, zullen navolgende kernbegrippen als volgt gedefinieerd worden:

persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

Verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;

Verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

Derde”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken. (vb. externe medewerkers, externe dienstverleners IT, boekhouding, softwarebeheerder, Gerechtsdeurwaarder)

Toestemming van de betrokkene”: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt. Het verschaffen van persoonsgegevens door de betrokkene gedurende telefoongesprekken, consultaties, het bezoek aan onze website en/of e-mailverkeer wordt beschouwd als het verlenen van toestemming aan de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker om de persoonsgegevens te verwerken voor rechtmatige doeleinden.

Wie is Verwerkingsverantwoordelijke?

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens die afkomstig zijn van de betrokkene zelf, wordt als verwerkingsverantwoordelijke beschouwd:

Verwerkingsverantwoordelijke:

BV Kristof De Mulder

Bruggenhoek 1

9620 Zottegem

BE0508.505.177

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bij het consulteren van de diensten van het Advocatenkantoor De Mulder worden - mits uw uitdrukkelijke toestemming - navolgende persoonsgegevens verwerkt, waarbij onderhavige opsomming ten exemplatieve titel wordt verstrekt en geenszins als limitatief kan worden beschouwd:

Uw identiteitsgegevens:

Naam

Voornaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Rijksregisternummer

Nationaliteit

Uw contactgegevens:

Telefoon- en/of GSM-nummer

E-mailadres, zowel bij het versturen van berichten via het ‘contactformulier’ van onze website, alsmede bij directe communicatie op het centraal e-mailadres ‘info@dmv-law.be’.

Postadres

Domeinnaam (IP-adres) bij het raadplegen van onze website

Alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt

Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Gevoelige gegevens (enkel indien U deze zelf vrijwillig en met uitdrukkelijke toestemming verschaft):

Loonfiches, attesten van inkomensvervangende uitkeringen, overzicht van de bestaansmiddelen.

Arbeids- en interimcontracten

Rekeninguittreksels van de privé of professionele zicht- / spaar- of effectenrekeningen;

Strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen.

Officiële documenten afkomstig van overheidsinstanties (vb. attest samenstelling gezin, uittreksels uit het Rijksregister, beslagberichten)

Medische attesten, medische afbeeldingen, laboratoriumrapporten, biologische voorbeeldgegevens, brieven en schriftelijke rapporten van de artsen die u hebben behandeld

gegevens met betrekking tot uw ras, seksuele geaardheid, vakbondsafhankelijkheid of religieuze, filosofische of andere overtuigingen.

Deze gegevens worden door het Advocatenkantoor De Mulder zorgvuldig verzameld en bewaard overeenkomstig de relevante bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor welke verwerkingsdoeleinden worden uw persoonsgegevens verzameld en bewaard?

Deze verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u als betrokkene partij bent, of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan (zie art. 5 , b) ‘privacywet 1992’ en art. 6, 1, b) Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens worden aldus verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen de betrokkene (i.c. cliënt) en het Advocatenkantoor De Mulder.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Alle advocaten, externe medewerkers en administratieve bedienden van het Advocatenkantoor De Mulder hebben toegang tot uw persoonsgegevens zodat zij uw dossier, indien nodig, kunnen behandelen.

Als de behandeling van uw dossier dit vereist, houdt uw uitdrukkelijke instemming met de verwerking van uw gegevens ook in dat u de advocaten, externe medewerkers en administratieve bedienden van het Advocatenkantoor De Mulder toelating geeft om alle gegevens in uw dossier te delen met andere advocaten en actoren van de gerechtelijke wereld (i.c. gerechtsdeurwaarders, gerechtsdeskundigen, notarissen).

Als de behandeling van uw dossier een (procedurele) actie buiten België vergt, maar binnen de Europese Unie (EU), en als u daartoe instemt, kunnen de gegevens die u aanbelangen en die door het Advocatenkantoor De Mulder zijn verzameld, gedeeld worden met juridische actoren uit andere EU-landen.

Hoe worden uw gegevens bewaard en beveiligd?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in de vorm van een papieren en/of elektronisch bestand. De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de behandeling van uw dossier, geschiedt middels een beveiligde server, welke beheerd wordt door de BVBA JFK VEURNE, met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Ooststraat 72.

Voor de behandeling van uw dossier wordt gebruik gemaakt van online software voor dossierbeheer ‘Cicero Law Pack’ waarvan het beheer en de beveiliging worden waargenomen door de BVBA INFORMA EUROPE (Cicero Lawpack), met maatschappelijke zetel te Nieuwelaan 111, 1785 Merchtem.

De persoonsgegevens die wij ontvangen of overdragen op onze website, zijn beveiligd door coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website. Als wij bepaalde gevoelige persoonsgegevens ontvangen of overdragen via de website, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. De website wordt beheerd door de BV GRAFOMAN, met maatschappelijke zetel te Sint-Martensstraat 10, 9600 Ronse.

Als uw gegevens in het kader van de Juridische Tweedelijnsbijstand gedeeld moeten worden voor de verwerking/opvolging van uw dossier, gebeurt dit via een beveiligd elektronisch systeem voor informatie-uitwisseling en/of via gerechtelijke procedures, via het E-deposit/DPA elektronische systeem, of enige andere beveiligde applicatie.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bijgehouden?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt, opgeslagen en bijgehouden voor de duur van de verwerking van uw dossier.

Als uw dossier eenmaal wordt afgesloten, worden uw gegevens minimaal vijf jaar bewaard, te rekenen vanaf de datum van afsluiting van uw dossier.

Welke rechten hebt U als cliënt-betrokkene?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent aan de betrokkene, wiens gegevens verwerkt worden, enkele rechten toe.

U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de correctie, aanpassing, aanvulling, de beperking van de verwerking en de overdraging van uw persoonsgegevens te verkrijgen. (cfr. art. 16- 21 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de wissing van uw persoonsgegevens te bekomen bij één van de hierna opgesomde gevallen:

De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

De betrokkene trekt zijn toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

De betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1.

De verwerkingsverantwoordelijke is evenwel niet gehouden om in te gaan op het verzoek tot wissing van de betrokkene voor zover verwerking nodig is:

Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

Voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;

Met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;

Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Het Advocatenkantoor De Mulder zal redelijke inspanningen leveren om binnen de twee maanden na het verzoek van de betrokkene informatie te geven aan laatstgenoemde omtrent het gevolg dat werd gegeven aan het verzoek. Afhankelijk van het totaal aantal verzoeken, alsmede de complexiteit ervan kan voornoemde termijn verlengd worden met twee maanden.

Een kennelijk ongegrond verzoek, of een verzoek tot wissing dat valt onder de uitzonderingsvoorwaarden, zal niet worden behandeld.

Indien U gebruik wenst te maken van één van bovenstaande mogelijkheden dient u zich te wenden tot:

BV Kristof De Mulder

Bruggenhoek 1

9620 Zottegem

BE0508.505.177

Info@dmv-law.be

Tel: 09 360 37 41

Fax: 09 361 03 81

U kan ook steeds contact opnemen met:

De Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

commission@privacycommission.be

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

Deze privacy-policy geldt als informatieformulier in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In afwezigheid van nationaalrechtelijke initiatieven, interpretatieve rechtspraak of uitspraken van de Gegevensbeschermingsautoriteit, kunnen aan dit document geen rechten ontleend worden, noch kan dit document aanleiding geven tot enige aanspraken of (rechts-)vorderingen.

Wij danken U voor het vertrouwen in ons kantoor.

maak een afspraak en ontvang de service die u verdient.