Afspraak? T +32 (0)9 360 37 41

Alimentatie na echtscheiding

Een echtscheiding leidt vaak tot een aanzienlijke economische terugval bij één van de echtgenoten.

Om hieraan tegemoet te komen, bepaalt artikel 301, §2 B.W. dat de rechtbank in het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt of bij een latere beslissing, op verzoek van de behoeftige echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud ten laste van de andere echtgenoot kan toestaan.

Dit is echter niet steeds het geval.

De behoeftige echtgenoot heeft geen recht op alimentatie, indien deze een zware fout heeft begaan die de voortzetting van de samenleving onmogelijk heeft gemaakt. De rechtspraak aanvaardt dat overspel een zware fout kan uitmaken waardoor de vordering tot onderhoudsgeld moet afgewezen worden. (Rb. Bergen 2 oktober 2008, Act.dr.fam. 2008, afl. 10, 210)

Ook valse beschuldigingen van incest alsmede de internationale ontvoering van een kind door één van de echtgenoten werden door het Hof van Beroep te Brussel als een zware fout beschouwd. (Brussel 19 november 2010, Rev.trim.dr.fam. 2011, afl. 3, 665)

Wat betreft de hoogte van de alimentatie, bepaalt artikel 301, §3 B.W. dat deze niet hoger mag liggen dan een derde van het inkomen van de uitkeringsplichtige echtgenoot. De duur van de uitkering mag in principe ook niet langer zijn dan die van het huwelijk.

Slechts in geval van buitengewone omstandigheden, kan de rechtbank de termijn verlengen, voor zoveel de uitkeringsgerechtigde aantoont dat hij bij het verstrijken van de eerste termijn, om redenen onafhankelijk van zijn wil, nog steeds in staat van behoefte verkeert.

DMV-advocaten staat u bij in een procedure tot echtscheiding. U kan ons steeds contacteren voor een eerste advies terzake.

maak een afspraak en ontvang de service die u verdient.