Afspraak? T +32 (0)9 360 37 41

De aansprakelijkheid van de architect

Bouwen kan tot heel wat problemen aanleiding geven. Indien de gebouwde woning gebreken vertoont en de bouwheer hierdoorschade lijdt, is - naast de aannemer - ook de architect aansprakelijkvoor de door hem gemaakte fouten.

Artikel 1791 B.W. bepaalt dat indien een gebouw dat tegen vaste prijsis opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, de architect gedurende tien jaar aansprakelijk is.

De termijn van tien jaar waarover de bouwheer beschikt om een eis tegen de architect in te stellen, begint te lopen bij de aanvaarding van het bouwwerk. Indien in de overeenkomst tussen de bouwheer en de architect niets werd bepaald omtrent de aanvaarding of de oplevering die als start zou gelden voor de tienjarige termijn, dan neemt de rechtspraak aan dat de verjaringstermijn start op het ogenbik dat de bouwheer het bouwwerk in gebruik neemt. (Rb. Brussel 21 oktober 2011, Res.Jur. Imm. 2012, afl. 1, 31)

De aansprakelijkheid van de architect stopt niet bij het tekenen van de plannen. Hij heeft niet enkel een controletaak, doch neemt ook het toezicht op de werken waar. Deze verplichting kan de architect contractueel niet uitsluiten.

Het uitoefenen van toezicht impliceert ook dat de architect een regelmatig bezoek aan de werf brengt, teneinde hem toe te laten de werken op te volgen en zo nodig bij te sturen. (Cass. 27 oktober 2006, Pas. 2006, afl. 9-10, 2185)

Belangrijk is wel dat, tenzij dit anders bepaald werd in de architectuuropdracht, de architect geen permanent toezicht op de werken uitoefent. Het is pas indien de architect zijn controle- en waarschuwingstaken niet uitoefent als een normaal zorgvuldig architect in dezelfde omstandigheden geplaatst, diens aansprakelijkheid in het gedrang komt.

Het advocatenkantoor heeft heel wat ervaring in het bouwrecht. Wij staan zowel bouwheren, architecten als aannemers in juridische procedures bij.

maak een afspraak en ontvang de service die u verdient.