Afspraak? T +32 (0)9 360 37 41

De duur van een handelshuurovereenkomst

Hoe lang een handelshuurcontract mag duren, is wettelijk bepaald.

Door een strikte regeling op te leggen heeft de wetgever de handelaar willen beschermen. Zo wordt verhinderd dat de huurder het handelspand ontijdig dient te verlaten.

Artikel 3 van de Handelshuurwet bepaalt dat de duur van de huur nietkorter mag zijn dan negen jaar. Huurovereenkomsten die minder dan negen jaar duren, zullen dan ook wettelijk verlengd worden tot negen jaar.

Belangrijk is dat het verbod om een huurovereenkomst voor minder dan negen jaar te sluiten, slechts geldt voor de eerste huurperiode van negen jaar. Nadien kan een kortere periode overeengekomen worden, op voorwaarde dat dit wordt vastgelegd in een notariële akte of blijkt uit een voor de vrederechter afgelegde verklaring. (Cass. 7 mei 1981, R.W. 1982-’83, 83)

Hoewel een handelshuur minimaal negen jaar moet duren, heeft de huurder wel het recht de lopende huur bij het verstrijken van elke driejarige periode te beëindigen, mits hij zes maanden tevoren opzegt bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief.

Indien het huurcontract dit voorziet, kunnen ook de verhuurder of diens afstammelingen binnen de voorwaarden bepaald in artikel 3 van de Handelshuurwet de handelshuur bij het verstrijken van elke driejarige periode opzeggen, dit om er zelf een handel in uit te baten.

Handelshuurovereenkomsten waarbij geen termijn werd afgesproken of die mondeling tot stand zijn gekomen, worden eveneens tot een looptijd van negen jaar beperkt.

De enige uitzondering waarbij een handelshuurovereenkomst van onbepaalde duur toch mogelijk is, is volgens het Hof van Cassatie deze waarbij de huurder na het verstrijken van de handelshuur toch in het huurpand wordt gelaten. (Cass. 14 januari 2008, Pas. 2008, afl. 1, 85; T.B.O. 2008, afl. 3, 110)

Er zal dan een nieuwe huur van onbepaalde duur tot stand komen, die de verhuurder slechts kan beëindigen mits hij deze ten minste achttien maanden vooraf opzegt. De huurder heeft echter wel het recht om huurhernieuwing te vragen.

Inzake handelshuur is het essentieel de wettelijke en contractuele termijnen in het oog te houden. Het niet respecteren van een opzegtermijn kan immers verstrekkende gevolgen hebben.

Het advocatenkantoor verleent in deze materie advies en staat u bij in een gerechtelijke procedure.

maak een afspraak en ontvang de service die u verdient.