Afspraak? T +32 (0)9 360 37 41

De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting kan door de rechtbank op drie wijzen worden uitgesproken.

Zo kan de rechtbank tot de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk besluiten, wanneer door één van de echtgenoten een zware fout is begaan welke de voortzetting van het samenleven dan wel de hervatting ervan redelijkerwijs onmogelijk maakt.

Dit kan eveneens na zes maanden feitelijke scheiding wanneer beide echtgenoten hiertoe verzoeken.

Indien slechts één van de echtgenoten uit de echt wil scheiden, spreekt de rechtbank overeenkomstig artikel 229, §3 B.W. de scheiding na één jaar feitelijke scheiding uit.

Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde recent dat de feitelijke scheiding van meer dan één jaar een onweerlegbaar vermoeden van ontwrichting oplevert. Er moet dus niet worden onderzocht of de partijen of slechts één van hen het plan zou kunnen hebben om het huwelijk alsnog voort te zetten. (Brussel 26 september 2013, J.L.M.B. 2014, afl. 6, 287)

Het onweerlegbaar vermoeden houdt dan ook in dat de rechtbank in elk geval de echtscheiding na één jaar feitelijke scheiding zal uitspreken, niettegenstaande het verzet van de andere partner.

DMV-advocaten heeft een ruime ervaring in deze procedures en staat u bij in alle aspecten van zulke procedure (kort geding, echtscheidingsprocedure, vereffening-verdeling na echtscheiding, onderhandelingen E.O.T.)

U kan ons steeds contacteren voor een eerste advies terzake.

maak een afspraak en ontvang de service die u verdient.