Afspraak? T +32 (0)9 360 37 41

Het bewijs inzake pacht

Het feit dat op een perceel grond de pachtwet van toepassing is, heeft belangrijke gevolgen voor de grondeigenaar. Nu het bijlandbouwers nog vaak de gewoonte is om de pacht contant tebetalen, wordt niet zelden het bestaan van de pachtovereenkomstontkend.

Recent herinnerde het Hof van Cassatie aan de bestaandebewijsregels.

De partij die beweert dat er een pachtovereenkomst bestaat, moethiervan het bewijs leveren. Ingevolge artikel 3 van de Pachtwet kande pacht door alle middelen van recht bewezen worden, op voorwaarde dat de beweerde pachter aantoont een economischleefbaar landbouwbedrijf in de zin van artikel 1 van de Pachtwet uit tebaten.

Een particulier welke slechts als hobby enkele dieren houdt, heeftgeen economisch leefbaar landbouwbedrijf en kan zich niet op de bescherming van de pachtwet beroepen.

De mogelijkheid om te bewijzen door alle middelen van recht houdt ondermeer in dat getuigen en vermoedens kunnen worden aangewend. Zelfs indien er een andersluidend geschrift zou voorhanden zijn welke bepaalt dat er geen pachtovereenkomst bestaat, dan nog kan tegen de inhoud van dit geschrift het bestaan van de pacht worden aangetoond.

Advocatenkantoor DE MULDER staat in pachtgeschillen zowel de landeigenaar als de pachter bij. U kan ons steeds contacteren voor een eerste advies terzake.

maak een afspraak en ontvang de service die u verdient.