Afspraak? T +32 (0)9 360 37 41

Misbruik van vennootschapsgoederen

Een bestuurder of zaakvoerder die goederen, eigendom van diensvennootschap, voor persoonlijke doeleinden aanwendt, maakt zichmogelijks schuldig aan misbruik van vennootschapsgoederen.

Overeenkomstig artikel 492 Sw. is er sprake van misbruik van vennootschapgoederen wanneer één of meerdere bestuurders van een vennootschap, alsook van een vzw, met bedrieglijk opzet en voorpersoonlijke rechtstreekse of onrechtstreekse doeleinden gebruikhebben gemaakt van de goederen of van het krediet van de rechtspersoon, hoewel zij wisten dat zulks op betekenisvolle wijze in het nadeel was van de vermogensbelangen van de rechtspersoon en van die van zijn schuldeisers of vennoten.

Belangrijk is dat het begrip "persoonlijke doeleinden" ruim dient te worden geïnterpreteerd. Elke handeling waarbij de bestuurder zich een persoonlijk voordeel toe-eigent, direct of indirect, is hierin begrepen. (L. BIHAIN, "Le délit d'abus de biens sociaux", T.B.H. 1998, 99)

Ook professionele en morele belangen, eerbaarheid, reputatie en zelfs vriendschapsbanden kunnen onder het begrip "persoonlijke doeleinden" vallen. (B. TILLEMAN en P. TRAEST, "Misbruik van vennootschapsgoederen", in H. BRAECKMANS, H. COUSY, E. DIRIX, B. TILLEMAN, M. VANMEENSEL (ed.), Curatoren en vereffenaars: Actuele ontwikkelingen, Antwerpen, Intersentia, 2006, nr. 52, 974; Cass. 21 juni 2006, Pas. 2006, afl. 7-8, 1472)

Uit de ruime interpretatie volgt tevens dat zowel het rechtstreeks als het zijdelings belang in aanmerking komen. De zaakvoerder dient de vennootschapsgoederen zich niet noodzakelijk persoonlijk toe te eigenen. Ook het verkopen van de goederen tegen een spotprijs aan een door hem gecontroleerde vennootschap maakt een misdrijf uit.

Er wordt immers aanvaard dat het zijdelings belang kan bestaan in het bevoordelen van een andere vennootschap waarin de betrokken bestuurder een belangrijke participatie heeft. (S. LOSSY, "Misbruik van vennootschapsgoederen" in X., Gerechtelijk akkoord en Faillissement, Kluwer, Mechelen, losbl., VIII.B.2.4.7)

Het advocatenkantoor heeft een ruime ervaring in het ondernemingsrecht. U kan ons steeds contacteren voor een eerste advies terzake.

Auteur: Kristof De Mulder

maak een afspraak en ontvang de service die u verdient.