Afspraak? T +32 (0)9 360 37 41

Wet vereffening-verdeling

Op 1 april 2012 trad de Wet van 14 september 2011 houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling in werking.

Voor wie zich, vaak na een relatiebreuk of overlijden van een familielid, in onverdeeldheid bevindt, heeft deze wet belangrijke gevolgen. De wetgever heeft met de wet immers gepoogd de procedure vlotter te doen verlopen.

Partijen hebben de mogelijkheid om bij de opening der werkzaamheden een tijdschema af te spreken waarbinnen de vereffening-verdeling dient te worden afgehandeld. Bij gebreke aan een akkoord hieromtrent, gelden de wettelijke termijnen waarbij in hoofdzaak periodes van twee maand worden gehanteerd.

Het niet naleven van deze termijnen kan worden gesanctioneerd. De notaris-vereffenaar dient immers geen rekening te houden met stukken, bemerkingen of aanspraken die laattijdig zijn geformuleerd.

Daarenboven dient de notaris-vereffenaar geen toestemming meer van de Rechtbank te verkrijgen om over te gaan tot de openbare verkoop, indien hij zou vaststellen dat de verdeling in natura niet mogelijk is.

Het verdient aanbeveling u bij elke vereffening-verdeling te laten bijstaan door een advocaat. DMV-advocaten heeft in deze materie een ruime ervaring. U kan ons steeds contacteren voor een eerste gesprek hieromtrent.

maak een afspraak en ontvang de service die u verdient.